Chính sách biên tập

Chính sách về chuyên mục

Bài viết

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ

1. Thực hiện theo Quyết định số 1868 & 1869/QĐ - ĐHH, ngày 13 tháng 10 năm 2014

2. Thực hiện theo phân công chuyên môn cho các Ban biên tập của Tổng biên tập

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Kinh tế và Phát triển

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Journal of Natural Sciences

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thực hiện theo Quyết định số 1868 & 1869/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế

2. Thực hiện hoạt động chuyên môn theo các Ban biên tập chuyên san.

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

1. Thực hiện theo Quyết định số 1868 & 1869/QĐ - ĐHH, ngày 13 tháng 10 năm 2014

2. Thực hiện theo phân công chuyên môn cho các Ban biên tập của Tổng biên tập

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Journal of Agriculture and Rural Development

1. Aims in publishing all of research results and stidies of lecturers and students, who are studying and doing research on the fields and increasing their capacity for teaching and doing research.

2. Linkages with more international stakeholders and development for a SpringerOpen access in near future.

3. All articles must be good quality and rules enough and  will be admitted for publishing on the journal.

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường

1. Thực hiện theo Quyết định số 1868 & 1869/QĐ - ĐHH, ngày 13 tháng 10 năm 2014

2. Thực hiện theo phân công chuyên môn cho các Ban biên tập của Tổng biên tập

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Kinh tế và Phát triển

1. Thực hiện theo Quyết định số 1868 & 1869/QĐ - ĐHH, ngày 13 tháng 10 năm 2014

2. Thực hiện theo phân công chuyên môn cho các Ban biên tập của Tổng biên tập

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science