Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Đại học Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science